Nowości w UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej poszerza ofertę kształcenia o nowe kierunki studiów I i II stopnia. Lista nowości poniżej.

Technologie cyfrowe w animacji kultury

Studia stacjonarne II stopnia (4 semestry) prowadzone w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w nowoczesnych instytucjach kultury wykorzystujących techniki multimedialne; w nowych ośrodkach animujących praktyki kulturalne z wykorzystaniem technologii ICT, takich jak medialaby, portale internetowe i różne serwisy sieciowe zajmujące się problematyką kulturalną, inkubatory przedsiębiorczości oraz instytucje digitalizujące dziedzictwo kulturowo-historyczne Polski i Europy.

Program studiów zakłada wyposażenie studentów w kompetencje umożliwiające im aktywne uczestnictwo oraz pracę animacyjną w zakresie kultury i edukacji. Oferta poszerzona jest też o kształtowanie umiejętności związanych z sieciowymi kanałami komunikacji oraz nowoczesnymi formami zarządzania wiedzą i działalnością kulturalną.

Program kształcenia skupia się na 9 modułach tematycznych: Grafika komputerowa w praktykach kulturowych, Animacje komputerowe w działaniach kulturalnych (także w cyberprzestrzeni), Wizualizacja zjawisk kulturowych, Techniki wideo w tworzeniu treści kulturalnych dla Internetu, Tworzenie tekstów elektronicznych dla portali internetowych poświęconych kulturze, Film i nowe media w kulturze, Cyfrowe narzędzia badania kultury, Wybrane aspekty dziejów kultury i sztuki, Zarządzanie i design w kulturze.

Studia "Technologie cyfrowe w animacji kultury" są unikatowe w skali ogólnopolskiej, gdyż stanowią jedyną tego typu propozycję w kraju - żaden inny uniwersytet czy uczelnia niepubliczna nie prowadzą studiów poświęconych stosowaniu narzędzi cyfrowych w animowaniu i badaniu zjawisk kulturowych.


Produkcja medialna

Studia stacjonarne II stopnia (4 semestry) prowadzone na Wydziale Politologii UMCS W ramach kierunku będą utworzone 3 specjalności: produkcja w branży gier, produkcja wydarzenia multimedialnego, realizacja filmowo-telewizyjna.

Na rynku pracy jest zapotrzebowanie na kompetencje w zakresie kreowania i zarządzania szeroko pojętymi mediami, które będzie można nabyć w ramach realizacji programu kształcenia na kierunku "Produkcja medialna".

Kierunek ma rozwijać zarówno wiedzę i kompetencje związane z upowszechnianiem i tworzeniem kultury, jak i nowoczesnymi mediami. Studia mają także na celu przekazanie absolwentom fundamentów krytycznej wiedzy obejmującej głównie dyscypliny naukowe z zakresu nauk społecznych oraz kreatywnych prospołecznych postaw i umiejętności.
Koncepcja programu studiów była konsultowana z wieloma specjalistami zewnętrznymi (m.in. montażystami, operatorem i producentem filmowym, producentem gier komputerowych, reżyserem filmów animowanych i autorem animacji komputerowych), przedstawicielami instytucji publicznych oraz reprezentantami nadawców medialnych. Studenci kierunku będą odbywać praktyki zawodowe w firmach i instytucjach publicznych, u producentów i podmiotów medialnych.

Studia wschodnie

Studia stacjonarne I stopnia (6 semestrów) prowadzone na Wydziale Politologii UMCS
Specjalności w ramach kierunku: Wschodnioeuropejska i Euroazjatycka.

Zaproponowany program na kierunku "Studia wschodnie" odpowiada założeniom Area Studies oraz Regional Studies. Koncepcja programowa powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe i społeczne, związane z rozwojem studiów regionalnych nad obszarem poradzieckim. Wiodącymi dyscyplinami dla kierunku będą nauki o polityce, a także nauki o bezpieczeństwie i nauki o polityce publicznej. Pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych stwarza perspektywy zatrudnienia w sektorze publicznym i niepublicznym wymagającym kompetencji wschodnich. Nasi absolwenci będą sprawnie poruszać się w obrębie wiedzy teoretycznej z ww. dziedzin, a przede wszystkim będą potrafili osadzać ją w kontekście procesów politycznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych zachodzących w państwach intensywnie zmieniającego się obszaru poradzieckiego. Studia przygotują absolwentów do realizacji zadań z zakresu problematyki i procesów zachodzących w państwach wschodniosłowiańskich, bałtyckich, kaukaskich i środkowoazjatyckich.

Matematyka w finansach

Studia I stopnia stacjonarne (6 semestrów) prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.
Specjalności w ramach kierunku studiów: Matematyka ubezpieczeniowa, Metody statystyczne w finansach.

Program studiów przygotowuje do rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki, pozwala też zapoznać się z podstawową wiedzą i narzędziami wykorzystywanymi we współczesnej matematyce ze szczególnym podkreśleniem jej cywilizacyjnego znaczenia.

Dużo zajęć będzie prowadzonych w pracowniach komputerowych, gdzie studenci zapoznają się z technologiami informatycznymi oraz pakietami matematycznymi i statystycznymi powszechnie wykorzystywanymi w różnych zastosowaniach matematyki, w szczególności w instytucjach ekonomicznych i finansowych.

Z uwagi na złożoność problemów dotyczących sfery finansowej gospodarki program studiów zawiera, oprócz przedmiotów matematycznych, także przedmioty dotyczące zagadnień prawnych i ekonomicznych. W szczególności wśród nich znajdują się przedmioty zajmujące się analizą strumieni finansowych i ich oddziaływaniem na procesy gospodarowania przedsiębiorstw, instytucji i gospodarki w wymiarze narodowym i globalnym, a także wyceną i rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych, analizą procesów finansowych oraz kształtowaniem tych procesów w ich społecznych, finansowych i ekonomicznych kontekstach.


Matematyka w finansach

Studia II stopnia stacjonarne (4 semestry) prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.
Specjalności w ramach kierunku studiów: statystyczna, aktuarialna.

Program studiów obejmuje zaawansowane składniki wiedzy matematycznej i ekonomicznej wykorzystywanej w szeroko rozumianej matematyce finansowej, obsługę oprogramowania statystycznego i finansowego, gospodarowanie zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi; pogłębienie wiedzy i umiejętności z matematyki, w tym z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

Z uwagi na złożoność problemów dotyczących sfery finansowej gospodarki program studiów zawiera także przedmioty pogłębiające wiedzę prawną i ekonomiczną. W szczególności znajdują się w nim zaawansowane przedmioty zajmujące się analizą, kształtowaniem strumieni finansowych i ich oddziaływaniem na procesy gospodarowania przedsiębiorstw, instytucji i gospodarki w wymiarze narodowym i globalnym, a także wyceną i rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych, analizą procesów i systemów finansowych oraz kształtowaniem tych procesów i ich społecznych, finansowych i ekonomicznych oddziaływań.

Studenci zapoznają się z technologiami informatycznymi oraz z pakietami matematycznymi i statystycznymi powszechnie wykorzystywanymi w różnych zastosowaniach matematyki, a w szczególności w zastosowaniach instytucji ekonomicznych i finansowych.
Program studiów II stopnia umożliwia absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania zaawansowanych problemów matematycznych (z pogłębioną wiedzą z ekonomii i finansów) występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki, prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia przede wszystkim w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym.


data ostatniej modyfikacji: 2017-03-22 11:11:14
Komentarze
 
Polityka Prywatności