Trwa rekrutacja na studia w UMCS

Tag: UMCS
Dział: Lublin

Oficjalne wyniki egzaminów maturalnych ogłoszone zostaną 30 czerwca, a tylko do 7 lipca trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia w UMCS. Tego dnia nastąpi zakończenie rejestracji i możliwości wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na większości kierunków (z wyjątkiem tych prowadzonych na Wydziale Artystycznym oraz logopedii z audiologią na Wydziale Humanistycznym - tutaj nabór zakończył się 23 czerwca).

11 lipca to data, kiedy Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zakończą postępowania. Tego dnia również ogłoszone będą listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK. Od 13 do 15 lipca będą przyjmowane dokumenty od osób przyjętych na studia w pierwszej turze rekrutacji.

UMCS oferuje kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci na studia w naszej Uczelni mogą wybierać spośród 80 kierunków i ponad 250 specjalności. Chętnych zapraszamy także na studia podyplomowe (do wyboru jest ponad 100 kierunków) oraz na studia doktoranckie. Uczelnia oferuje również kształcenie z językiem wykładowym angielskim.

W tym roku Wydział Chemii UMCS przygotował nową ofertę dla absolwentów szkół średnich. Mowa o specjalności chemia renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej - jest to unikalny kierunek z pogranicza nauk ścisłych i artystycznych, nie realizowany dotychczas na żadnej Uczelni. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie technik i technologii stosowanych w szeroko rozumianej konserwacji rzeźby i architektury, charakterystyki i wykorzystania materiałów konserwatorskich, jak również narzędzi stosowanych w pracach konserwatorskich, a także opracowywania dokumentacji konserwatorskiej, wartościowania obiektów architektonicznych. Na nową specjalność można się zapisywać do 7 lipca - warto się spieszyć, bo w ramach limitu przyjętych zostanie tylko 20 osób.

Uczelnia zachęca również do podjęcia kształcenia na międzyobszarowych studiach I stopnia - Społeczeństwo informacyjne. Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Politologii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki. UMCS oferuje możliwość wyboru spośród następujących specjalności: elektroniczna administracja lub e-przedsiębiorczość. Społeczeństwo informacyjne to kierunek, gdzie kreatywnie spotykają się: świat informacji, technologie cyfrowe i komunikacja społeczna. Uczelni zależy na tym, aby absolwenci byli w przyszłości liderami zmian w tym obszarze, projektowali i wdrażali w nim zmiany społeczne i biznesowe, zabierali głos w debacie publicznej i budowali komunikacyjne mosty pomiędzy różnymi środowiskami. UMCS stawia na kompetencje cyfrowe i sieciowe, wzbogacone o wrażliwość humanistyczną i kulturową.

W tegorocznej rekrutacji UMCS zaprasza także kandydatów do aplikowania na nowe kierunki studiów:
Na Wydziale Humanistycznym:
  • Technologie cyfrowe w animacji kultury - studia stacjonarne drugiego stopnia,
Na Wydziale Politologii:
  • Produkcja medialna - studia stacjonarne drugiego stopnia,
  • Studia Wschodnie - studia stacjonarne pierwszego stopnia,
Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki:
  • Matematyka w finansach - studia stacjonarne pierwszego stopnia,
  • Matematyka w finansach - studia stacjonarne drugiego stopnia.
Szczegółowy kalendarz rekrutacyjny: http://www.umcs.pl/pl/terminarz-rekrutacji-2017-2018,95.htm

Podczas tegorocznej rekrutacji, na kandydatów na studia w UMCS czeka 7060 miejsc na studiach stacjonarnych i 1245 na studiach niestacjonarnych.

Na UMCS będzie kontynuowana idea Własnego Funduszu Stypendialnego - jest to forma dodatkowego wynagrodzenia dla najlepszych studentów wyróżniających się wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami. Stypendium będzie można otrzymać w jednej z czterech kategorii: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz społeczne - tzw. działalność społeczną.
Nowością jest szczególne docenienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów w naszej Uczelni i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole.
Mowa m.in. o studentach pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy:
  • uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej z jednego z przedmiotów maturalnych takich jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie w części pisemnej matury oraz osiągnęli średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie co najmniej 5.0,
  • zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim,
O stypendia w ramach WFS będą mogli ubiegać się także studenci cudzoziemcy realizujący kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia. Rozszerzeniu uległa także kategoria dotycząca osiągnięć sportowych, w której stypendia będą przyznawane oddzielnie dla studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy osiągnęli wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Idea utworzenia WFS wiąże się m.in. z realizacją głównych założeń polityki MNiSW dotyczących podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach wyższych, która ma być realizowana m.in. poprzez pozyskiwanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonujący w Uczelni Fundusz pomoże więc pozyskać kandydatów z najlepszymi wynikami, wyróżni najlepszych studentów i doktorantów UMCS, podniesie jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych w naszej Uczelni, zwiększy aktywność naukową, artystyczną i sportową młodzieży oraz zapewni wsparcie studentom cudzoziemcom realizującym kształcenie w UMCS na zasadach pełnej odpłatności za studia. Planowana kwota stypendium wzrośnie maksymalnie do 4 000 zł i będzie wypłacana w dwóch transzach. Nabór wniosków rozpocznie się pod koniec bieżącego roku kalendarzowego.

data ostatniej modyfikacji: 2017-06-26 11:16:35
Komentarze
 
Polityka Prywatności