Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Lublin

NEWSY Lublin
i lubelskie

Studenci i doktoranci UMCS docenieni

Tag: UMCS
Strona www: www.umcs.pl/
Dział: Lublin

W roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej został utworzony Własny Fundusz Stypendialny – jest to forma dodatkowego wsparcia dla najlepszych studentów wyróżniających się wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami. 1 grudnia w sali widowiskowej Inkubatora Medialno-Artystycznego, różne grupy najzdolniejszych studentów i doktorantów Uczelni, z rąk Rektora prof. Stanisława Michałowskiego, odebrały listy gratulacyjne informujące o przyznaniu stypendiów z Własnego Funduszu UMCS.

Stypendium można było otrzymać w jednej z czterech kategorii: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz społeczne - tzw. działalność społeczną. Zainteresowanie było ogromne - w ramach tegorocznej puli aplikowało aż 195 osób, spośród których nagrodzono 95 najlepszych studentów i 5 doktorantów UMCS. Otrzymali oni dofinansowanie w kwocie 4 000 zł brutto, które zostanie wypłacone w dwóch transzach (pierwsza - do końca grudnia br., druga - do końca czerwca 2018 r.). Kwota tegorocznego stypendium wzrosła w porównaniu do ubiegłorocznej, pierwszej edycji Funduszu - z 2770 zł na 4000 zł.

Nowością tegorocznej edycji WFS UMCS jest szczególne docenienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów w naszej Uczelni i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole. Mowa m.in. o studentach pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy:
- uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej z jednego z przedmiotów maturalnych takich jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie w części pisemnej matury oraz osiągnęli średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie co najmniej 5.0,
- zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.
Wśród laureatów tego kryterium znalazło się aż 21 studentów pierwszego roku, którzy otrzymali stypendium za osiągnięcia zdobyte w szkole średniej.

O stypendia w ramach WFS mogli także ubiegać się studenci cudzoziemcy realizujący kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia. Rozszerzeniu uległa także kategoria dotycząca osiągnięć sportowych, w której stypendia zostały przyznawane oddzielnie dla studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy osiągnęli wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Idea utworzenia WFS wiąże się m.in. z realizacją głównych założeń polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącej podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach wyższych, która ma być realizowana między innymi poprzez pozyskiwanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonujący na UMCS Fundusz pomaga więc pozyskać kandydatów z najlepszymi wynikami, wyróżnia najlepszych studentów i doktorantów Uczelni, podnosi jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych w naszej Alma Mater, zwiększa aktywność naukową, artystyczną, sportową i społeczną młodzieży oraz zapewnia wsparcie studentom cudzoziemcom realizującym kształcenie w UMCS na zasadach pełnej odpłatności za studia.

Nabór wniosków do II edycji Własnego Funduszu Stypendialnego UMCS odbywał się w dniach 18-27 października 2017 r.
Łączna kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów, w wysokości 400 000 tys. zł, pochodzi ze środków własnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


data ostatniej modyfikacji: 2017-12-04 09:07:55
Komentarze
BezplatnyTest_220.gif

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
UMCS_220.jpg
WSPA_Boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura Akademia Ignatianum w Krakowie
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Stanisław Całka
 
Polityka Prywatności