Młodzi naukowcy z UMCS wśród stypendystów konkursu „START"

Tag: UMCS
Strona www: www.umcs.pl
Dział: Lublin

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała stypendia w prestiżowym konkursie „START". Wśród stu laureatów znalazło się troje wybitnych młodych naukowców związanych z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej: dr Łukasz Baran (Wydział Chemii), dr Aleksandra Bogusz (Wydział Chemii) oraz mgr Rafał Muda (Wydział Ekonomiczny).

Stypendia „START" otrzymują młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy nie przekroczyli 30 lat, są doktorantami lub doktorami oraz mają dorobek udokumentowany publikacjami. W konkursie oceniana jest przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego dotychczasowe najważniejsze osiągnięcie badawcze i plany badawcze na przyszłość. Recenzenci biorą pod uwagę wyłącznie wartość merytoryczną – oryginalność i nowatorstwo dorobku naukowego, istotne znaczenie ma dynamika rozwoju naukowego. Celem stypendiów jest zachęcenie najwybitniejszych młodych uczonych do dalszego rozwoju w obszarze nauki. Standardowa kwota rocznego stypendium wynosi 28 tys. zł. Natomiast recenzenci przyznali także 4 wyróżnienia osobom, których osiągnięcia badawcze uznano za wybitne tym samym zwiększając ich stypendium do kwoty 36 tys. zł. W tym prześwietnym gronie znalazł się mgr Rafał Muda.

Zainteresowania badawcze dr. Łukasza Barana dotyczą dwóch zasadniczych tematów, w obrębie których dokonuje symulacji komputerowych metodą dynamiki molekularnej oraz metodą Monte Carlo. Metody te pozwalają na ścisły sposób rozwiązywania rozważanych teoretycznie problemów w wielu dziedzinach nauki. Pierwszym tematem jest badanie zachowania nanocząstek z przyczepionymi ligandami – dwóch typów: małe kuliste segmenty i długie łańcuchy. Ponadto, zajmuje się badaniem zachowania tzw. cząstek Janusa w układach o ograniczonej geometrii. Druga tematyka dotyczy samoorganizacji cząstek organicznych na powierzchniach ciał stałych w oparciu o model „gruboziarnisty”. Dr Łukasz Baran wykazał, że model ten jest w stanie bardzo dobrze odzwierciedlać parametry strukturalne oraz przewidywać nowe, do tej pory nie obserwowane doświadczalnie.

Dr Aleksandra Bogusz swoje zainteresowania badawcze rozwijała w UMCS pod opieką Prof. dr. hab. Patryka Oleszczuka w Katedrze Radiochemii i Chemii Środowiskowej, a obecnie zatrudniona jest w Zakładzie Ekotoksykologii, Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz prowadzi badania w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Działalność naukowa dr Aleksandry Bogusz skupiona jest na 3 obszarach badawczych. Pierwszy – aktualny i globalnie niezmiernie istotny – to ocena wpływu procesu starzenia na ekotoksyczność mikroplastików w kontekście ich oddziaływania z zanieczyszczeniami organicznymi i nieorganicznymi. Drugi temat dotyczy badań nad biosorpcją wybranych metali w wodach powierzchniowych. W ramach trzeciego wraz z innymi naukowcami realizuje projekt dotyczący wpływu różnych procesów modyfikacji biowęgli na zawartość w nich zanieczyszczeń i toksyczność w stosunku do różnych grup organizmów.

Z kolei badania mgra Rafała Mudy skupiają się na obszarze podejmowania decyzji i sądów moralnych. Głównym celem prac jest szersze zrozumienie mechanizmów podejmowania decyzji ekonomicznych uwzględniając wgląd w procesy leżące u podłoża wyboru - w tym procesy poznawcze, emocjonalne oraz psychofizjologiczne. Nagrodę w programie „START"otrzymał za badania, w których testowano, jakie czynniki wpływają na skłonność do podejmowania ryzyka,  m.in., jak geny warunkują chęć do podejmowania ryzykownych działań, jak odroczenie efektu decyzji w czasie wpływa na podejmowane wybory, czy też jak podejmowanie decyzji w języku obcym może zmieniać nasze preferencje. Plany badawcze mgra Mudy koncentrują się nad odbiorem technologii autonomicznych i maszyn podejmujących „ludzkie” decyzje. W swoich ostatnich pracach sprawdza, jakie czynniki mogą wpływać na akceptację w pełni autonomicznych samochodów poruszających się po drogach i co można zrobić, aby podnieść poziom akceptacji autonomicznych pojazdów na drogach.

Link do strony internetowej stypendium: https://www.fnp.org.pl/znamy-laureatow-konkursu-start-2020/


data ostatniej modyfikacji: 2020-05-15 10:44:59
Komentarze
 
Polityka Prywatności